Kulturarvskommune

Brønderslev Kommune udpeget som kulturarvskommune i 2015
I 2015 blev kommunen udpeget af Slots - og kulturstyrelsen og Realdania til kulturarvskommune. Udpegningen betyder, at kommunen får bevilliget midler til konsulentydelser til et konkret projekt i kommunen, som understøtter kulturarven (ældre bygningskultur) på en måde, så den kan bruges i nutiden.

Kommunen var i forvejen i gang med at udarbejde en Midtbyplan for Slotsgade i Dronninglund, som trænger til forskønnelse og fornyelse, og derfor søgte kommunen om at arbejde videre med det projekt som kulturarvskommunen. Idéen i ansøgningen var, at man bl.a. ved hjælp af kulturarven i gaden (de ældre bygninger, der stadig er i gaden og stammer fra dens barndom) kunne lave et projekt, der forskønnede og fornyede gaden. Det projekt valgte styrelsen at støtte.

Ønsket med projektet er at stoppe den negative udvikling i gaden med nedslidning og udflytning af butikker. Man ønsker at koncentrere butikker til fortrinsvis at ligge i Slotsgade, at renovere bygninger, så gaden bliver mere harmonisk at færdes i og fornye gadeinventaret (asfalt) m.m, så gaden bliver mere velfungerende mht. handel og udseende igen.

Projektet består af mange dele
Midtbyplanen skitserer de overordnede ønsker for gaden, og midlerne fra Kulturstyrelsen bruges til at hyre arkitektfirma Bjørk og Maigaard til at udarbejde en designmanual for, hvordan man kan renovere de ældre bygninger i gaden med respekt for deres oprindelige udseende. Arbejdet med den skal bruges i en lokalplan, som skal vedtages i begyndelsen af 2018, og som kommer til at indeholde retningslinjer for renovering og nybyggeri. 

Kommunen har samtidig søgt og fået tilsagn om statslige midler til byfornyelse og områdefornyelse af Dronninglund, og COWI er hyret til at udarbejde et forslag. Kulturarvskommuneprojektet har kunnet realisere COWI og især Bjørk og Maigaards arbejde med en designmanual og en lokalplan med respekt for den ældre bygningsmasse, er altså en del af et større projekt for gaden. Den overordnede titel for alle projekterne, der har til fælles mål, at skabe en mere velfungerende Slotsgade, er Genform Dronninglund.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSSdeltager
En af Kulturstyrelsens krav til kommunerne, når de bliver udpegede som kulturarvskommuner, er, at de skal inddrage deres lokale statsanerkendte museum i arbejdet, fordi de har viden om ældre arkitektur og lokalområdets historie. Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS, samarbejder derfor tæt med kommunen om projekt. Museet er derfor faglig konsulent på designmanualen og kommentator på den kommende lokalplan og hjælper desuden kommunen - sammen med Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund - med at formidle projektet.

Slotsgade Dronninglund