Vedtægter for Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS

§1. Navn, ejerforhold, art, status og adresse

Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS er en selvejende institution. Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Museets hovedadresse er Storskovvej 39, 9330 Dronninglund.

§2. Formål og ansvarsområde

       Stk.1: Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre  

       kulturarven i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.

       Stk. 2: Museet skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring,  

       forskning og formidling i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse forandring, variation og

       kontinuitet i menneskers livsvilkår gennem tiden.

       Stk. 3: Museet skal aktualisere viden om kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende. 

       Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for

       forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden

       forskning baseret på museets samlinger.

       Stk. 4: Museet skal udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund.

       Stk. 5: Museet skal sikre kulturarv for fremtidens anvendelse.

       Stk. 6: Museet skal samarbejde med andre museer om opgaverne nævnt i stk. 2.

       Stk. 7: Museets ansvarsområde er nyere tids kulturhistorie i Brønderslev kommune.

      

       Museum for Forsyning og Bæredygtighed - MOSS vil i sit arbejde sætte fokus på egnens historie og kulturmiljøer     

       som det har udviklet sig over tid med det formål at belyse områdets særlige egenart og sætte denne

       i perspektiv i forhold til den generelle historiske udvikling. Museet vil lægge vægt på at identificere  

       den kulturarv, som er særlig for museets ansvarsområde med henblik på at sikre viden herom og  

       så vidt muligt sikre dens bevarelse. 

 

      Stk. 8: Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted indenfor den geografiske, 

      tids-og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

      Stk. 9: Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med

      disse.

      Stk. 10: Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, skal ikke indlemmes i

      samlingen, men søges henvist til relevant museum.

 

 

§4 Hæftelse

Stk. 1: Museet kan ikke hæfte med andet end sine aktiver.

 

§5 Finansiering

Stk. 1: Museets drift finansieres af tilskud fra Brønderslev Kommune, Kulturministeriet samt museets egne indtægter. Museets hovedtilskudsyder er Brønderslev Kommune.

Stk. 2: Museet kan modtage tilskud og donationer fra andre offentlige myndigheder, fonde, sponsorer og privatpersoner m.v. herunder testamentariske donationer og gaver.

Stk. 3: Eventuelle overskud ved museets drift anvendes i overensstemmelse med museets formål, jf. §2.

 

§6 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Stk. 1:Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelser til samarbejde og gensidigt bistand.

Stk. 2: Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3: Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning.

Stk. 4: Museet indberetter løbende sin samling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister.

Stk. 5: Museet skal følge nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

§7 Bevaring, sikring, udskillelse og kassation m.v.

Stk. 1: Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering.

Stk. 2: Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, vandskade, tyveri og hærværk.

Stk. 3: Skader på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Udskillelse (herunder kassation) fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer kan kun ske efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse.

Stk. 5: Uddeponering fra samlingen til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen. 

Stk. 6: Genstande m.v., der er behæftede med klausuler må ikke indlemmes i samlingen ude Kulturstyrelsens godkendelse.

 

§8 Åbningstider og adgangsvilkår

Stk. 1: Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse.

Stk. 2: Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentlig tilgængelige efter forudgående aftale.

Hvor hensynet tik museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 3: Museet skal vederlagsfrit give adgang til børn og unge under 18 år. Museet skal vederlagsfrit give adgang for skoleelever, der besøger museet som led i undervisningen.

 

§9 Åbenhed og offentlighed

Stk. 1: Museets vedtægter, strategier og planer samt årsrapporter (årsberetning og årsregnskab) skal være let tilgængelige for offentligheden.

 

§10 Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

Stk. 1: Museum for Foresyning og Bæredygtighed - MOSS ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

  • 1 medlem udpeges af Brønderslev Byråd
  • 1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Dorf Mølle
  • 1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Vildmosemuseet
  • 1 medlem udpeges af museets fastansatte medarbejdere. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere ved museet.
  • 2 medlemmer med kompetence inden for f.eks. ledelse, organisation, økonomi, forretningsforhold, markedsføring, formidling og forskning udpeges af museets bestyrelse.

 

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter 1. januar.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede.

Stk. 5: Der tages som minimum beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Beslutninger der træffes ved afstemning afgøres ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6: Bestyrelsen afholder normalt mindst fire bestyrelsesmøder om året. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8: Museets virksomhed er underlagt museumsloven og lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelser.

 

§11 Ledelse og øvrige personale

Stk. 1: Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi og ansvarsområde.

Stk. 2: Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets ansvarsområde.    

Stk. 3: Bestyrelsen skal ansætte en leder til at forestå museets daglige drift.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet.

Stk. 5: Museets leder har inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 6: Museets leder er med ansvar over for bestyrelsen ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter.

Stk. 7: Inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget har museets leder dispositionsret.

Stk. 8: Museets leder ansætter og afskediger museets øvrige personale inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og godkendte budget.

Stk. 9: Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen men fungerer som bestyrelsens sekretær.

 

§12 Tegningsret

Stk. 1: Museet tegnes af formanden for museets bestyrelse og museets leder i forening.

 

§13 Budget, regnskab og revision

Stk. 1: Museets regnskabsår følger kalenderåret

Stk. 2: Museets budget, regnskab og revision skal følge gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt gældende bekendtgørelse om museer.

Stk. 3: Museet skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer.

Stk. 4: Budgettet med tilhørende budgetkommentarer godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 5: Budgettet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest to måneder før regnskabsårets begyndelse.

Stk. 6: Museet skal årligt udarbejde årsregnskab og ledelsesberetning. Årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 7: Museets reviderede årsregnskab og ledelsesberetning (årsrapporten) godkendes af bestyrelsen og videresendes til den tilsynsførende myndighed til godkendelse senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

Stk. 8: Årsrapporten skal være påtegnet af bestyrelsen, museets leder og af museets revision.

Stk. 9: Årsregnskabet sendes til Kulturstyrelsen efter styrelsens retningslinjer senest seks måneder efter regnskabsårets slutning.

 

§14 Museets formue

Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue.

Stk. 2: Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun finde sted med tilslutning fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

Stk. 3: Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets offentlige hovedtilskudsyder.

 

§15 Vedtægtsgodkendelse og tilsyn

Stk. 1: Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af museets hovedtilskudsyder.

Stk. 2: Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3: Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings-og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 4: Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i museumsbekendtgørelsen.

 

§16 Ophør

Stk. 1: Såfremt museet må ophøre, afgør Kulturministeren efter forhandling med museets offentlige hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling.

Stk. 2: Det påhviler den afgåede bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af museets aktiviteter og forpligtelser.

 

§17 Ikræfttræden

 

Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2018